แบบทดสอบภาษาจีน 汉语测试

ตัวอย่างข้อสอบHSK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบใหม่ (HSK)

HSK แบบใหม่เป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนที่มีความเป็นมาตรฐานสากลประเภทหนึ่ง โดยเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

ตัวอย่างข้อสอบYCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนแบบใหม่ (YCT)

YCT แบบใหม่เป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนที่มีความเป็นมาตรฐานสากลประเภทหนึ่ง โดยจะมุ่งเน้นทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน