บุคคล (สอนโดย เห้อ ก้วย เสี่ยว)

人(主讲人:郝桂秀)

2011-08-02 13:29:52

本课拍摄于2010年6月24日。教学对象为20—26岁,零起点的汉语学习者。使用的教材是快捷汉语听说突破课程《快捷汉语1+1》。教师在教学过程中,充分调动学生已有的视觉和听觉感知能力和生活经验,使用设计独特的教学挂图和教学肢体语言等进行问答式教学。

บทเรียนนี้ถ่ายทำเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2005 นักศึกษาต่างชาติอายุ 20-26 ปี ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน ตำราที่ใช้คือ “ภาษาจีนทางลัด 1+1” ที่เน้นการฟังและการพูดภาษาจีน ระหว่างการสอน อาจารย์ให้นักศึกษาได้ใช้หูและตา และประสบการณ์ชีวิตอย่างเต็มที่ ใช้รูปภาพที่ออกแบบพิเศษประกอบกับกิริยาท่าทาง สอนแบบ Q&A

教师采用“语感教学法”,听说同步,强调课堂互动与视听教学,以汉语教授汉语,注重教学的趣味性。

อาจารย์ใช้ “วิธีสอนแบบสัมผัสภาษา” สอนการฟังและการพูดควบคู่กันไป เน้นการโต้ตอบสองทางและการใช้สื่อมัลติมีเดีย สอนภาษาจีนด้วยภาษาจีน เน้นความสนุกในการเรียนการสอน